Uzyskanie alimentów od dziadków

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której uzyskanie lub wyegzekwowanie alimentów od jednego z rodziców jest znacząco utrudnione, lub wręcz niemożliwe, możemy domagać się zasądzenia alimentów od dziadków naszego dziecka. Będzie to nieco trudniejsze, niż w przypadku dochodzenia alimentów od rodzica, jednak niekiedy stanowić może jedyną szansę na uzyskanie należnych dziecku środków utrzymania.

Warto podkreślić, że sąd zasądzi rentę alimentacyjną jedynie w przypadku, gdy zobowiązany do alimentacji rodzic nie jest w stanie sprostać swojemu obowiązkowi, np. ze względu na chorobę, wiek lub bardzo niskie zarobki, lub gdy uzyskanie od niego na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. W praktyce może to oznaczać na przykład, iż nieznane jest miejsce pobytu rodzica lub przebywa on za granicą i występują trudności z egzekucją zasądzonych alimentów. Zdarzają się również sytuacje, w których dłużnik alimentacyjny ukrywa swój majątek w taki sposób, że egzekucja jest bezskuteczna lub przynosi ograniczone efekty.

W takim przypadku można złożyć do właściwego Sądu Rejonowego pozew przeciwko dziadkom. Sąd orzeknie jednak o obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz dziecka jedynie wówczas, jeżeli rodzic, który występuje w imieniu małoletniego, wykaże, że nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Dziadkowie nie są odpowiedzialni za dług rodzica, wysokość świadczenia ograniczona więc będzie do sumy, której brakuje rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem do tego, aby zapewnić mu środki utrzymania. Wysokość alimentów zależeć będzie także od  możliwości zarobkowych i majątkowych dziadków. Nie musi więc wcale być tak, że będą oni zobligowani do płacenia alimentów w wysokości, do której sąd pierwotnie zobowiązał rodzica. Dziadkowie nie mogą być także zobowiązani do uiszczenia sumy zaległych alimentów.

Zgodnie z przepisami, jeżeli w tym samym stopniu pokrewieństwa jest kilku krewnych, każdy z nich odpowiada tylko za określoną część należnego uprawnionemu świadczenia. Nawet jeżeli jeden z dziadków mógłby w całości zaspokoić potrzeby uprawnionego, nie można tego od niego żądać, jeżeli inne osoby spokrewnione w tym samym stopniu mogą świadczyć alimenty, choćby w znacznie mniejszej części. Domagając się alimentów na rzecz dziecka, należy zatem pozwać oboje dziadków – można to uczynić to w jednym pozwie. W piśmie inicjującym postępowanie należy szczególowo przedstawić miesięczne koszty utrzymania dziecka oraz wskazać, o jaką kwotę alimentów chcemy się ubiegać. Warto, aby podnoszone przez nas twierdzenia w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka każdorazowo poparte były stosownymi dokumentami. Należy również wykazać, że dziadkowie mają możliwości finansowe, aby przyczyniać się do utrzymania dziecka.