Rozwód

Pozew przeciwko mnie

Odpowiedź na pozew. Czego mogę żądać?

Jeżeli nie wyrażamy zgody na rozwiązanie małżeństwa i uważamy, że wciąż istnieją szanse na uratowanie związku, możemy złożyć wniosek o oddalenie powództwa. Sąd będzie wówczas uczulony na to, by przesłanki orzeczenia rozwodu zbadać wnikliwiej, aniżeli czyniłby to w przypadku zgodnego żądania stron.

Jeżeli na skutek przeprowadzonego postępowania dowodowego okaże się, że nie wystąpiły przesłanki orzeczenia rozwodu, lub zaistniały przesłanki negatywne (to jest sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem dziecka lub z zasadami współżycia społecznego ) sąd oddali powództwo. Orzeczenie rozwodu będzie niedopuszczalne także wtedy, gdy żądać go będzie małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo sąd dojdzie do przekonania, że odmowa jego zgody na rozwód okaże się w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku o skierowanie stron na mediację. Taki wniosek będzie zasadny zwłaszcza wówczas, jeżeli uważamy, że wciąż istnieją realne szanse na uratowanie związku. Gdy takich szans nie ma i jesteśmy o tym przekonani, mediacja może okazać się stratą czasu i pieniędzy. Niezależnie jednak od powyższego, możliwość przeprowadzenia mediacji warto rozważyć także z uwagi na sprzyjające, podczas spotkania z mediatorem, warunki do polubownego ustalenia kwestii związanych z alimentami lub kontaktami z dziećmi. To zaś może znacząco przyspieszyć przyszłe postępowanie rozwodowe.

Jeśli zgadzamy się na rozwód, powinniśmy wskazać, czy wyrażamy zgodę na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie czy też domagamy się ustalenia jej istnienia po stronie małżonka.

W sytuacji gdy ze związku pochodzą małoletnie dzieci powinniśmy przedstawić swoje stanowisko dotyczące ustalenia z nimi kontaktów oraz stanowisko w przedmiocie roszczeń alimentacyjnych.

Dowiedz się więcej:

Odpowiedź na pozew

Wraz z doręczeniem odpisu pozwu sąd, poza wyznaczeniem terminu rozprawy, zobowiązuje stronę pozwaną do ustosunkowania się do zawartych w nim twierdzeń. Zazwyczaj wyznacza w tym celu określony termin, który najczęściej wynosi 14 lub 21 dni. Sporządzenie odpowiedzi na pozew daje…

Co muszę przygotować?

Każde z podnoszonych przez nas w piśmie twierdzeń powinno być należycie wykazane, zwłaszcza jeżeli pozostaje w sprzeczności z twierdzeniami strony przeciwnej. W tym celu w odpowiedzi na pozew powinniśmy złożyć stosowne wnioski dowodowe tj. wskazać świadków , którzy…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.