Rozwód

Jeśli chcesz się rozwieść

Rozwód. Co muszę zrobić?

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości PLN 600,00. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego. Jeżeli strony dojdą do porozumienia i orzeczenie rozwodu nastąpi przy uwzględnieniu ich wspólnych stanowisk, wówczas sąd z urzędu zasądzi zwrot połowy opłaty uiszczonej od pozwu. Gdy reprezentuje nas adwokat, wówczas należy również uregulować opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi PLN 17,00 i wpłacana jest na rachunek bankowy właściwego Urzędu Miasta.

Formułując pozew nie wolno zapomnieć o wskazaniu aktualnego adresu zamieszkania małżonka, pod który sąd doręczy odpis pisma.

Jeżeli domagamy się zasądzenia alimentów, sąd będzie od nas oczekiwał przedłożenia zaświadczeń o zarobkach z ostatnich kilku miesięcy, powinniśmy także wykazać i udokumentować nasze wydatki i inne zobowiązania finansowe, tak aby możliwe było ustalenie naszej rzeczywistej sytuacji majątkowej.

Orzekając rozwód, sąd musi mieć pewność, że nie wpłynie on negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. W tym celu, będzie musiał przesłuchać świadka, który te okoliczności potwierdzi. Należy zatem wskazać osobę zorientowaną w naszej sytuacji małżeńskiej, która będzie potrafiła opowiedzieć sądowi o relacjach rodziców z dzieckiem i jego reakcji na zaistniałą sytuację.

Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci stron.

Istotnym jest szczegółowe opisanie stanu faktycznego, ze szczególnym podkreśleniem wygaśnięcia wszelkich więzi, łączących niegdyś małżonków. Jeżeli domagamy się orzeczenia o winie, należy wskazać wnioski dowodowe, za pomocą których zamierzamy wykazać i udowodnić nasze racje.

W przypadku orzekania o władzy rodzicielskiej, należy wskazać w pozwie komu i w jakim wymiarze powinna ona zostać, według naszych oczekiwań, powierzona. Sąd powierza władzę rodzicielską obojgu rodzicom wówczas, jeżeli prezentują oni pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, samodzielnie rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W tej sytuacji może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Wniesienie pozwu o rozwód, z uwagi na charakter żądania, nie jest ograniczone żadnym terminem, co oczywiste bowiem, nasze roszczenie nie ulega przedawnieniu. Warto zatem zadbać, aby sporządzone pismo było wyczerpujące, rzetelne i poprawne pod względem formalnym, a w tym celu najlepiej zlecić jego przygotowanie adwokatowi. Profesjonalny pełnomocnik przeprowadzi nas przez cały proces, dbając o to, aby nasze interesy były jak najlepiej reprezentowane, a prawne zawiłości nie spędzały snu z powiek.

Cały czas zastanawiasz się, czy skorzystać z pomocy adwokata?

Postępowanie rozwodowe to emocje, procedury i czas. Wsparcie pełnomocnika pozwoli ograniczyć Ci swoje zaangażowanie i zyskać pewność, że Twoja sprawa jest pod opieką profesjonalisty.

Dowiedz się więcej:

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić tylko wówczas, jeżeli w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozpadu trzech więzi – więzi ekonomicznej, duchowej oraz fizycznej. Oznacza to, że orzeczenie…

Rozwód z orzekaniem o winie

Postępowanie rozwodowe w zasadzie zawsze wiąże się z dużymi emocjami i nierzadko również wzajemnymi pretensjami, jakie wobec siebie formułują skłóceni małżonkowie. Efektem tych napiętych relacji jest żądanie bądź to każdej ze stron, lub niekiedy tylko …

Etapy

Wszczęcie postępowania rozwodowego rozpoczyna skierowanie do sądu pozwu o rozwód. W pozwie należy wskazać wszelkie okoliczności faktyczne, które czynimy podstawą naszych żądań i należycie je uzasadnić. Warto…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.