Rozwód

Jeśli chcesz się rozwieść

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Szczegółowe badanie przyczyn rozkładu pożycia przez sąd

dłuższe oczekiwanie na zakończenie sprawy

Zazwyczaj konfliktowy charakter postępowania

Wyższe koszty

Alimenty dla małżonka niewinnego

jeżeli wskutek rozwodu pogorszyła się jego sytuacja majątkowa

Postępowanie rozwodowe w zasadzie zawsze wiąże się z dużymi emocjami i nierzadko również wzajemnymi pretensjami, jakie wobec siebie formułują skłóceni małżonkowie. Efektem tych napiętych relacji jest żądanie bądź to każdej ze stron, lub niekiedy tylko jednej z nich, rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka.

Podejmując decyzję o domaganiu się rozwodu z orzekaniem o winie musimy być przygotowani na to, że winę naszego małżonka należało będzie udowodnić. To z kolei wpłynie na wydłużenie całego procesu. Świadkowie, dokumenty, niekiedy nawet prywatny detektyw – te wszystkie środki dowodowe mogą okazać się przydatne w wykazywaniu naszych racji. Jeżeli przyczyną, dla której domagamy się orzekania o winie jest na przykład zdrada, pamiętajmy, że wówczas sąd, aby zweryfikować prawdziwość naszych twierdzeń, będzie musiał poznać także intymne szczegóły związku, o których nie zawsze chcielibyśmy mówić. Jeśli jednak i na to jesteśmy gotowi, należy również spróbować przewidzieć argumenty drugiej strony – możemy być w zasadzie pewni, że małżonek nie pozostawi naszych twierdzeń bez odpowiedzi i to nam będzie starał się przypisać wyłączną winę w rozkładzie pożycia. Co za tym idzie, warto już na jednym z pierwszych spotkań poinformować swojego pełnomocnika, o wszystkich sytuacjach, zdarzeniach, słowach, które mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. To pomoże w zbudowaniu strategii procesowej i sprawi, że nasz adwokat nie zostanie niczym zaskoczony na sali sądowej i będzie mógł w jak najlepszy sposób zadbać o nasze interesy.

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, poza pewną nutką zazwyczaj gorzkiej satysfakcji, która w większości przypadków jest wciąż główną przyczyną domagania się takiego właśnie rozstrzygnięcia, niesie za sobą także i inne skutki, związane z uprawnieniem do żądania renty alimentacyjnej. Stosownie do treści art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Stosownie zaś do treści § 2, który odnosi się do omawianego przypadku, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Dowiedz się więcej:

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić tylko wówczas, jeżeli w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozpadu trzech więzi – więzi ekonomicznej, duchowej oraz fizycznej. Oznacza to, że orzeczenie…

Etapy

Wszczęcie postępowania rozwodowego rozpoczyna skierowanie do sądu pozwu o rozwód. W pozwie należy wskazać wszelkie okoliczności faktyczne, które czynimy podstawą naszych żądań i należycie je uzasadnić. Warto…

Co muszę zrobić

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości PLN 600,00. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego. Jeżeli strony dojdą do porozumienia i orzeczenie rozwodu …

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.