Sprawy rodzinne

Zadbaj o siebie i swoich najbliższych

Podwyższenie lub obniżenie alimentów

O tym warto pamiętać

  • podstawą do zmiany orzeczenia jest zwiększenie potrzeb uprawnionego lub zmniejszenie możliwości zarobkowych obowiązanego
  • przesłanki muszą powstać po wydaniu ostatniego orzeczenia w kwestii alimentów i muszą być istotne
  • celowe ograniczanie dochodów lub ich ukrywanie nie uzasadnia obniżenia alimentów

Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym, niezależnie od tego, czy dotyczy nas jako uprawnionych, tudzież zobowiązanych, może zostać zmienione w razie zmiany stosunków. Pod tym użytym przez ustawodawcę sformułowaniem, rozumieć należy zmianę w okolicznościach, które są istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Krótko mówiąc, chodzi o sytuacje, w których dochodzi do istotnego zmniejszenia lub ustania możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica albo istotnego zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Skutkiem takich zmian jest potrzeba skorygowania i zaktualizowania obowiązku alimentacyjnego.

Zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka związane będzie z jego rozwojem, dorastaniem, rozpoczęciem nauki w szkole, rozwijaniem pasji i zainteresowań itp. Sądy, także te w Poznaniu, przyjmują, że sam upływ czasu i związany z nim wzrost wysokości wydatków na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka wystarczająco uzasadniają przyjęcie, że doszło do zmiany okoliczności, uzasadniających zmianę orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym.

Z kolei, zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, stanowiące podstawę do zmiany orzeczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego, nie zawsze wynikało będzie z utraty pracy. Sądy wskazują raczej na utratę uprawnień wymaganych do wykonywania danej pracy (np. utrata prawa jazdy), pozostając na stanowisku, że zobowiązany, zawsze może znaleźć zatrudnienie u innego pracodawcy, jeżeli tymi uprawnieniami wciąż dysponuje. Zasadnym jednak będzie przyjęcie, że podstawą powództwa o obniżenie wysokości obowiązku alimentacyjnego z pewnością będą takie okoliczności jak znaczący spadek otrzymywanego wynagrodzenia, zmniejszenie przychodów z działalności gospodarczej, wskutek niekorzystnej koniunktury na rynku, wypadek lub choroba, znacząco utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie dotychczasowej pracy, a także, co może wydawać się niekiedy kontrowersyjne, fakt założenia nowej rodziny. Jak wskazuje się w doktrynie, zawarcie przez zobowiązanego kolejnego małżeństwa i powstanie po jego stronie nowych obowiązków rodzinnych o charakterze majątkowym może wpływać na pogorszenie jego sytuacji majątkowej i uzasadniać zmniejszenie alimentów w związku z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania małżonka, a niekiedy również innych osób.

Zmiana stosunków, o jakiej mowa w omawianych przepisach, musi nastąpić po zamknięciu rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku zasądzającego dotychczasowe alimenty, a zatem musi to być okoliczności nowa, nieistniejąca w trakcie orzekania o dotychczasowym obowiązku alimentacyjnym.

Warto zaznaczyć, że w celu ochrony interesów osoby uprawnionej do alimentów, ustawodawca przewidział pewne ograniczenia, które powodują, że nie każda zmiana stosunków będzie podstawą do zmiany orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym. I tak, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Jeżeli zatem zobowiązany rodzic celowo rezygnuje z dobrze płatnej pracy, zmienia ją na mniej opłacalną, odrzuca intratną propozycję biznesową, wówczas okoliczności te, nie będą mogły stanowić podstawy do obniżenia ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Kalkulator alimentów

Skontaktuj się ze mną, a pomogę Ci określić wysokość przysługujących alimentów

captcha txt Nieczytelne? Zmień tekst.

Dowiedz się więcej:

Alimenty dla dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od tej zasady jest rzadko spotykana sytuacja, kiedy koszty utrzymania i wychowania dziecka mogą…

Alimenty dla współmałżonka

Dopuszczalność dochodzenia renty alimentacyjnej od byłego małżonka uzależniona jest przede wszystkim od ostatecznego wyniku sprawy rozwodowej. I tak, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku …

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony żadnym terminem. Przesłanki jego uchylenia, wbrew powszechnemu, acz błędnemu przekonaniu, nie stanowi osiągnięcie przez dziecko pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny rodziców…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.