Sprawy rodzinne

Zadbaj o siebie i swoich najbliższych

Macierzyństwo

Stosownie do uregulowań zawartych w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jeżeli jednak sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone, można żądać ustalenia macierzyństwa. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa przeciwko matce, zaś jeśli matka nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Matka, która domaga się ustalenia swojego macierzyństwa, powinna wystąpić z pozwem przeciwko dziecku, jednakże tylko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

W przypadku, gdy w akcie urodzenia, jako matkę wpisano kobietę, która dziecka nie urodziła, można żądać zaprzeczenia macierzyństwa. Dziecko wytacza powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Matka dziecka powinna wystąpić z powództwem przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko dziecku. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wytacza powództwo przeciwko dziecku.
Jeżeli doszło do ustalenia ojcostwa mężczyzny, przy uwzględnieniu macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka dziecka, mężczyzna ten może wystąpić z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa przeciwko dziecku i kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – tylko przeciwko dziecku.

Matka dziecka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia jako jego matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jednakże w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni.
Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest jednak dopuszczalne po śmierci dziecka.

Dowiedz się więcej:

Uznanie i ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa może nastąpić bądź przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Konieczność ustalenia ojcostwa pojawi się wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone…

Zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli zatem dojdzie do sytuacji, w której małżonkowie, pomimo rozstania nie decydują się na rozwód, zaś żona…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.