Rozwód

Jeśli chcesz się rozwieść

Rozwód. Etapy postępowania.

 • Pozew rozwodowy

  Pozew musi zawierać nasze wnioski, twierdzenia, co do przyczyn rozkładu pożycia, ewentualne żądania w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi oraz ich szczegółowe uzasadnienie.

 • Stanowisko strony przeciwnej

  W odpowiedzi na pozew, małżonek może przedstawić swój punkt widzenia, dotyczący rozpadu małżeństwa i wnieść o przeprowadzenie dowodów, dotyczących zarówno przyczyn rozpadu małżeństwa, jak i alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi

 • Rozprawa

  W czasie wyznaczonego posiedzenia, sąd wypowie się co do zasadności wniosków dowodowych, ewentualnych wniosków o zabezpieczenie i zarządzi postępowanie dowodowe. W zależności od złożoności sprawy, niezbędne dowody przeprowadzi na jednym lub większej ilości posiedzeń.

 • Wyrok

  Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd wyda wyrok odnoszący się do żądań zgłoszonych przez strony w pozwie i odpowiedzi na pozew.

 • Ewentualna apelacja

  Jeżeli wyrok rozwodowy nie uwzględnia naszych żądań, bądź nie zgadzamy się z jego poszczególnymi punktami, przysługuje nam apelacja do sądu drugiej instancji.

Wszczęcie postępowania rozwodowego rozpoczyna skierowanie do sądu pozwu o rozwód. W pozwie należy wskazać wszelkie okoliczności faktyczne, które czynimy podstawą naszych żądań i należycie je uzasadnić. Warto powierzyć sporządzenie tego pisma adwokatowi, który poza opisaniem przedstawionego stanu faktycznego odniesie się także do kwestii prawnych, co jest istotne zwłaszcza wtedy, jeżeli pomiędzy małżonkami brak porozumienia np. co do wysokości alimentów na rzecz wspólnych dzieci.

Postępowanie rozwodowe toczy się przed sądem okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Po skierowaniu pozwu do sądu, jego odpis zostanie przekazany stronie przeciwnej, wraz z zobowiązaniem do ustosunkowania się do zawartych w nim twierdzeń, zarzutów oraz wniosków. Sąd wyznaczy także termin rozprawy. Na pierwszym posiedzeniu, sąd najprawdopodobniej przesłucha strony informacyjnie i zarządzi dalsze postępowanie dowodowe, jeśli okaże się ono niezbędne. Jeżeli jednak strony prezentują zgodne stanowiska, co do wszystkich koniecznych do ustalenia kwestii, sąd po przesłuchania świadka, który potwierdzi, że orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem małoleniego dziecka stron, wyda stosowne rozstrzygnięcie.

Jeżeli żądamy zasądzenia renty alimentacyjnej na rzecz dziecka, ustalenia z nim kontaktów, lub alimentów na swoją rzecz, możemy domagać się od sądu, aby nasze roszczenie, na czas toczącego się postępowania, odpowiednio zabezpieczył. W tym celu, należy zgłosić już w pozwie wniosek o zabezpieczenie, uprawdopodabniając istnienie roszczenia (w przypadku alimentów) a także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (w przypadku kontaktów).
We wniosku należy wskazać sposób zabezpieczenia, a w przypadku alimentów, także sumę zabezpieczenia oraz uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Jeżeli wniosek zostanie uwzgledniony, sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, na mocy którego nasze żądania powinny być przez drugą stronę, w toku postępowania, realizowane. Postanowienie może zostać zaskarżone, jeżeli uznamy na przykład, że kwota, którą sąd zasądził tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny jest zbyt niska, albo jeśli z rozstrzygnięciem nie będzie zgadzał się małżonek zobowiązany. Ma on także prawo żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, jeżeli wykaże, że odpadła, lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia. Postanowienie o zabezpieczeniu obowiązuje do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jeżeli wyrok rozwodowy nie uwzględnia naszych żądań, bądź nie zgadzamy się z jego poszczególnymi punktami, przysługuje nam apelacja do sądu drugiej instancji. Wyrok może zostać zaskarżony w całości, lub w części, jeżeli na przykład nie satysfakcjonuje nas rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej, częstotliwości kontaktów z dzieckiem czy to dotyczące alimentów.

Co musisz zrobić

Przeczytaj dokładnie, co musisz zrobić, aby wnieść pozew rozwodowy

Dowiedz się więcej >>

Dowiedz się więcej:

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić tylko wówczas, jeżeli w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozpadu trzech więzi – więzi ekonomicznej, duchowej oraz fizycznej. Oznacza to, że orzeczenie…

Rozwód z orzekaniem o winie

Postępowanie rozwodowe w zasadzie zawsze wiąże się z dużymi emocjami i nierzadko również wzajemnymi pretensjami, jakie wobec siebie formułują skłóceni małżonkowie. Efektem tych napiętych relacji jest żądanie bądź to każdej ze stron, lub niekiedy tylko …

Co muszę zrobić

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości PLN 600,00. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego. Jeżeli strony dojdą do porozumienia i orzeczenie rozwodu …

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.