Sprawy rodzinne

Zadbaj o siebie i swoich najbliższych

Nieprzestrzeganie ustalonego sposobu kontaktów przez drugą stronę

O tym warto pamiętać

  • w przypadku, gdy jedna ze stron nie respektuje rozstrzygnięcia o kontaktach, sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
  • jeżeli, pomimo zagrożenia sądu, wciąż będzie dochodziło do naruszania postanowienia o kontaktach, sąd nakaże zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej
  • postępowanie inicjowane jest na wniosek strony, a prawomocne postanowienie sądu stanowi tytuł wykonawczy bez nadawania mu klauzuli wykonalności

Wydanie przez sąd postanowienia rozstrzygającego o naszym uprawnieniu do kontaktów z dzieckiem to niekiedy jedynie „połowa sukcesu”. Często zdarza się bowiem, że decyzja sądu nie jest przez drugiego z rodziców respektowana, a nasze spotkania z dzieckiem nie dochodzą do skutku, lub są znacznie utrudniane. Ustawodawca przewidział jednak i taką ewentualność – rodzic, który nie stosuje się do orzeczenia o kontaktach, może zostać odpowiednio zdyscyplinowany.

I tak, zgodnie z przepisami, w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. W przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli naruszenia obowiązków dopuści się osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem, lub ta, której kontaktu zakazano, „upomnienie”, o którym mowa powyżej, dotknie także i ją.

Jeżeli do naruszenia obowiązków związanych z uregulowaniem kontaktów dochodzi nadal, pomimo „upomnienia” sądu, sąd nakazuje zapłatę sumy pieniężnej, której wysokość ustala w zależności od liczby naruszeń. Prawomocne postanowienie sądu w tym przedmiocie jest tytułem wykonawczym bez nadawania mu klauzuli wykonalności, co znacznie ułatwia i przyspiesza skierowanie sprawy do komornika.

Sąd, po wysłuchaniu każdej ze stron, może zasądzić także od niezdyscyplinowanego rodzica zwrot uzasadnionych wydatków na rzecz drugiej strony, poniesionych przez nią w związku z „przygotowaniem kontaktu”, jeżeli do tego kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Chodzi na przykład o sytuacje, w których jeden z rodziców mieszka w innej miejscowości i licząc na spotkanie z dzieckiem poniósł określone koszty. Wówczas takie udokumentowane wydatki mogą zostać mu przez drugiego z rodziców, zwrócone.

Zasady te stosuje się odpowiednio, jeżeli to rodzic uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki dotyczące kontaktu, wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Podobnie jak w przypadku nakazu zapłaty sumy pieniężnej, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, prawomocne postanowienie sądu w tym przedmiocie jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

W celu zapewnienia, że kontakty z dzieckiem będą wykonywane w przyszłości, sąd może także zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu.

I wreszcie, sąd dysponuje także uprawnieniem do odebrania od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenia określonego zachowania.

Każde z powyższych postępowań inicjowane jest na wniosek strony. Również i w tym przypadku, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje niezbędne dokumenty i będzie nas reprezentował przed sądem.

Dowiedz się więcej:

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem są nie tylko uprawnieniem, ale i obowiązkiem rodzica. Stosownie do treści art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów i to niezależnie od władzy rodzicielskiej…

Władza rodzicielska i jej wykonywanie

Władza rodzicielska, stosownie do definicji zawartej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności…

Zmiana postanowienia o kontaktach

Złożenie wniosku o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów zasadne będzie wówczas, jeżeli od czasu prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy o kontakty, pojawiły się okoliczności, które wskazują, że przyjęte przez sąd rozwiązanie okazuje się być niewłaściwe, nieaktualne…

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.