Rozwód

Jeśli chcesz się rozwieść

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Szybkość

Bezkonfliktowy charakter postępowania

Niskie koszty

Alimenty dla byłego małżonka

wyłącznie w sytuacji popadnięcia przez niego w niedostatek

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić tylko wówczas, jeżeli w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozpadu trzech więzi – ekonomicznej, duchowej oraz fizycznej. Oznacza to, że orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, jeśli małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie utrzymują ze sobą kontaktów intymnych oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jeżeli powyższych okoliczności nie uda nam się wykazać, a sąd nabierze przekonania, że istnieją szanse na uratowanie naszego związku, będzie mógł zawiesić postępowanie, dając tym samym małżonkom szansę na ponowne przemyślenie swoich stanowisk.

Zawieszenie postępowania rozwodowego

Z tego artykułu dowiesz się więcej na tem zawieszenia postępowania rozwodowego

Dowiedz się więcej >>

Co za tym idzie, wszczynając postępowanie rozwodowe powinniśmy być pewni, że nie widzimy już szans na uratowanie małżeństwa i jednocześnie przygotowani na przekonanie sądu, że wszelkie elementy, które decydują o bycie małżeństwa, ustały. Należy zdawać sobie sprawę, że sędziowie, którzy orzekają w sprawach rozwodowych, mają do tych spraw różne podejście. Niektórzy z nich ograniczą się do zadania kilku prostych pytań, które pozwalają na wyciągnięcie wniosku o rozpadzie związku małżeńskiego, inni będą wnikać w przyczyny rozkładu, szukając, pomimo woli małżonków, powodów, dla których o ustaniu małżeństwa jeszcze nie powinni decydować.

Decyzja o zaniechaniu udowadniania winy małżonka w rozpadzie związku może i zazwyczaj znacząco wpływa na przyspieszenie całej procedury rozwodowej. Zgodnie z ogólnymi zasadami regulującymi postępowanie cywilne, to na osobie, która z danego faktu wywodzi skutku prawne, ciąży obowiązek jego udowodnienia. Jeżeli zrezygnujemy z orzekania o winie, nie będziemy musieli wykazywać, że to druga strona jest odpowiedzialna za rozkład wspólnego pożycia. Tymczasem, co zrozumiałe, najczęściej próba wykazania winy przez jednego z małżonków, implikuje obronę przed takim zarzutem. Tego rodzaju aktywność stron postępowania w sposób oczywisty wpływa na ilość niezbędnych do przeprowadzenia dowodów, a dalej, na czas całego procesu.

Jeżeli nie mamy dzieci, ominie nas także rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej, alimentach oraz kontaktach. Jeśli jednak ze związku małżeńskiego pochodzą wspólne, małoletnie pociechy, także kwestie związane z ich wychowywaniem i utrzymaniem będzie należało w wyroku rozwodowym ustalić.

ABC wyroku rozwodowego

Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat wyroku rozwodowego

Dowiedz się więcej >>

Do rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie dochodzi najczęściej wtedy, gdy decyzja o zakończeniu związku jest decyzją wspólną małżonków, a relacje między nimi przynajmniej poprawne. Jeżeli kwestia winy nie jest poruszana, a strony dodatkowo prezentują wspólne stanowisko co do wysokości renty alimentacyjnej, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że całe postępowanie zakończy się nawet na jednej rozprawie.

Dowiedz się więcej:

Rozwód z orzekaniem o winie

Postępowanie rozwodowe w zasadzie zawsze wiąże się z dużymi emocjami i nierzadko również wzajemnymi pretensjami, jakie wobec siebie formułują skłóceni małżonkowie. Efektem tych napiętych relacji jest żądanie bądź to każdej ze stron, lub niekiedy tylko …

Etapy

Wszczęcie postępowania rozwodowego rozpoczyna skierowanie do sądu pozwu o rozwód. W pozwie należy wskazać wszelkie okoliczności faktyczne, które czynimy podstawą naszych żądań i należycie je uzasadnić. Warto…

Co muszę zrobić

Wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości PLN 600,00. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego. Jeżeli strony dojdą do porozumienia i orzeczenie rozwodu …

Masz sprawę?

Nie wiesz co dalej? Pomogę Tobie.